GDPR

Fingo nv met maatschappelijke zetel te 2390 Malle Nijverheidsstraat 21, ondernemingsnr 0420 493 020 hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en wil u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u dan ook om deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk hiervan kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de verwerking ervan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fingo nv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een overeenkomst hebt met Fingo nv, gebruik maakt van de diensten van Fingo nv, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fingo nv verstrekt.

Fingo nv kan de volgende persoonsgegevens verwerken naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming::

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Wij vertrouwen op de juistheid van deze gegevens en wijzen u erop dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u aan ons verstrekt. Eventuele wijzigingen aan uw gegevens dienen, per kerende, aan ons gemeld te worden.

WAAROM Fingo nv GEGEVENS NODIG HEEFT

Fingo nv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Wij verwerken de personeelsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.

De doeleinden van het verwerken van de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de klanten, leveranciers/onderaannemers, boekhouding .

In het belang van onze activiteiten verwerkt Fingo nv ook gegevens van anderen zoals bv nieuwe klanten, contacten met deskundigen, nieuwe contacten binnen onze sector enz.

HOE LANG Fingo nv GEGEVENS BEWAART

Fingo nv bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Fingo nv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fingo nv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fingo nv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fingo@fingo.be

Fingo nv zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Fingo nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Fingo nv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fingo nv, telefonisch te bereiken op het nummer 03/309 26 26, via mail naar fingo@fingo.be of per post naar onze vestiging te 2390 Malle, Nijverheidsstraat 21.